Visie en missie - Internationaal Comité

Missie en Visie

Lees hier meer over onze missie en visie en de gebruikte termen.

Visie en missie

DE MISSIE

Het Internationaal Comité vzw (IC) is een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie die een emanciperende functie en brugfunctie vervult. Het IC verenigt en ondersteunt lidorganisaties van mensen met een migratieachtergrond. Het IC vertegenwoordigt de belangen van en samen met de aangesloten lidorganisaties. Als pleitbezorger faciliteren we maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid.

Toelichting gebruikte termen:

Zelfstandig: Het Internationaal Comité is een zelfstandige organisatie met een vzw-structuur, we zijn soeverein in het nemen van onze beslissingen, doelstellingen en werking.

Democratisch georganiseerd: Het IC heeft een getrapt, intern vertegenwoordiging systeem . Het IC is de vertegenwoordiging van de aangesloten lidorganisaties en dit weerspiegelt zich in de structuur waar alle regio’s en soorten verenigingen vertegenwoordigd zijn. (zie ook goed bestuur)

Multicultureel: De aangesloten lidverenigingen zijn zeer divers samengesteld naar afkomst, levensovertuigingen, leeftijd, geslacht en soorten activiteiten. De personen aangesloten bij deze lidverenigingen zijn zowel vreemdelingen, Belgen, migranten, personen van vreemde herkomst, vluchtelingen, asielzoekers, personen in afwachting van regularisatie, ...

Emanciperend: Het IC ondersteunt de lidverenigingen naar gelijkgerechtigheid, en streeft daarbij naar eerlijke maatschappelijke verhoudingen.

Brugfunctie: het IC verwerpt segregatie en het zich opsluiten in de eigen gemeenschap, of deze nu nationaal, levensbeschouwelijk, politiek of een ander kenmerk heeft. We ijveren er actief naar om bruggen te maken naar de hele samenleving. Zowel naar Vlaamse als Brusselse verenigingen en personen als naar andere verenigingen van personen met een andere etnisch culturele afkomst. We maken ook bruggen om de Vlaamse gemeenschappen in contact te brengen met lidverenigingen.

Verenigt: Verenigingen en verenigen zitten diep in het DNA van het Internationaal Comité. Verenigen is belangrijk om de eigen waarde te exploreren en zich te kunnen richten op de omringende samenleving. Verenigen verloopt in cirkels. Een eerste cirkel heeft betrekking op de eigen gekende leefwereld, een volgende cirkel gaat naar de omliggende lokale omgeving en tenslotte willen we de samenleving als geheel verenigen.

Ondersteunt: Het IC ondersteunt de aangesloten lidverenigingen op diverse wijzen. We geven raad en advies bij de uitbouw van hun organisatie, we waken er met hen over dat zij beantwoorden aan de geldende reglementeringen en staan hen bij bij de organisatie van hun activiteiten. We zoeken met hen naar antwoorden op maatschappelijke thema’s en in het opnemen van participatieve rollen.

Maatschappelijke participatie: Deelname aan het maatschappelijk gebeuren is het streven van het IC en van de lidorganisaties.

Personen met een migratieachtergrond zijn voor het IC geen lijdende voorwerpen maar we gaan voor actieve evenwaardige participatie, uitgaande van hun eigen krachten als meerwaarde voor de samenleving. Vanuit het civiel perspectief zetten de verenigingen zich in om waarden en ambities die ze belangrijk vinden te delen en samen met anderen te realiseren.

Zelfredzaamheid: Afhankelijk van de achtergrond van de lidvereniging en hoe lang ze reeds actief zijn als vereniging zijn ze meer of minder zelfredzaam in de organisatie van hun vrijetijdsactiviteiten. Het IC tracht alle lidverenigingen op een snelle maar kwalitatieve manier tot een hoge mate van zelfredzaamheid te brengen. Dit doen we door niet alles voor hen te doen maar hen te ondersteunen in hun opdrachten en activiteiten. Denken we bvb. aan het indienen van de belastingformulieren van hun organisatie of het in regel brengen van het UBO-register.

Sociale betrokkenheid leeft in sterke mate bij de meeste aangesloten lidverenigingen. Deze heeft zowel betrekking op de eigen leden als op de omringende samenleving. Solidariteit met anderen is een gegeven. Denken we bvb. aan vrijwilligers van een Italiaanse organisatie die de opbrengst van hun jaarlijkse pasta-avond schenken aan goede doelen, Russischevrijwilligers die Nederlandse lessen en huiswerkondersteuning bieden aan verschillende groepen nieuwkomers van andere
herkomst, ...

DE VISIE

Lidverenigingen hebben voeling met de maatschappelijke relevantie van hun engagement en zijn in staat hun specifieke maatschappelijke rol(len) te (her)definiëren, te bewaken, uit te voeren en zowel in de diepte als in de breedte verder te ontwikkelen.

De sociaal-culturele participatie is een realiteit en lidverenigingen nemen actief deel aan strategische netwerken met o.a. beleidsmakers, diensten, onderzoekers en ondersteuners. De meerwaarde van etnisch-culturele diversiteit is erkend en wordt gelijkwaardig ingezet in alle geledingen van de maatschappij en leidt bijgevolg tot een inclusieve samenleving.

Het IC excelleert in het verlenen van diensten met een hoge kwaliteit, heeft een breed inzicht in de diverse problematieken en mogelijkheden waarmee de lidorganisaties geconfronteerd worden m.n. op het gebied van cultuur, onderwijs, welzijn, tewerkstelling en huisvesting, gezondheidszorg en armoede).

Specifieke maatschappelijke rol: Vanuit hun specifieke achtergronden en ervaringen binnen de samenleving brengen verenigingen en hun vrijwilligers mensen samen vanuit gedeelde noden. Zij beleven samenlevingsvraagstukken vanuit een eigen invalshoek en kunnen van hieruit een bijdrage leveren aan de oplossingen van de huidige uitdagingen.

Sociale culturele participatie: Het IC stimuleert en versterkt haar leden om deel te nemen aan informele netwerken (sociale participatie), maatschappelijke instituties (maatschappelijke participatie), kunst en cultuur (culturele participatie) of politiek en beleid (politieke en beleidsparticipatie). We gaan ook verder gaan dan louter receptief deelnemen. We ijveren voor actieve vormgeving aan de verschillende domeinen waar de sociaal culturele participatie zich afspeelt. Hiervoor bevorderen we de actieve deelname aan strategische netwerken.

Etnisch culturele diversiteit: Etnisch betekent “betrekking hebbend op een volk of een bevolkingsgroep”. Cultuur kun je omschrijven als “alle dingen die mensen denken, doen en hebben”. Samen zijn ze mede bepalend over hoe de samenleving eruit ziet. De aanwezigheid van vele nationaliteiten en de verscheidenheid aan culturen zorgt voor een grote mix in de samenleving.

Inclusieve samenleving: “Een inclusieve maatschappij is een maatschappij waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen (of geen geloof), tegengestelde ideologieën, uit verschillende klassen of sociale groepen, met diverse seksuele oriëntaties, kunde of beperkingen, … zich ingesloten voelen. De ‘andere’, diegene die niet overeenkomt met de zelfdefiniëring, is in een inclusieve maatschappij niet iemand die enkel moet ‘getolereerd’ worden, maar iemand die men respecteert voor wie hij of zij is, iemand met wie we op een rationele manier van elkaar kunnen leren. Op die manier wil een inclusieve maatschappij iedereen respecteren in zijn of haar waardigheid.”

Of kort gezegd, een inclusieve samenleving is een samenleving voor iedereen.Sluiten