Onze visie en missie

ONZE MISSIE EN VISIE

DE MISSIE

Het Internationaal Comité vzw (IC) is een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie die een emanciperende functie en brugfunctie vervult. Het IC verenigt en ondersteunt lidorganisaties van mensen met een migratieachtergrond. Het IC vertegenwoordigt de belangen van en samen met de aangesloten lidorganisaties. Als pleitbezorger faciliteren we maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid.

ONZE VISIE

Hiertoe ondersteunt en begeleidt het IC sociaal-culturele activiteiten van verenigingen voor mensen met een migratieachtergrond binnen de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast organiseert en stimuleert het IC activiteiten die gericht zijn op

  • het bevorderen van collectieve en persoonlijke emancipatie,

  • het verhogen van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de lidorganisaties,

  • het versterken van het sociaal weefsel

  • de integratie van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond in de interculturele samenleving.

De rode draad van waarden en opvattingen waarrond IC verschillende groepen en lidorganisaties samenbrengt zijn:

  • Tussen culturen en mensen

IC wil als middenveldorganisatie een brugfunctie vervullen en met respect voor waarden en identiteit van andere gemeenschappen een volwaardige en respectvolle interculturele uitwisseling en samenwerking realiseren. Een sterk verenigingsleven voor personen met een migratieachtergrond is daarbij een belangrijk element.

  • Samen sterker staan:

Het IC wil meebouwen aan een solidaire en warme samenleving waar plaats is voor iedereen. Dit is essentieel om tot een gemeenschapsgevoel te komen tussen alle inwoners van Vlaanderen.

Het IC wil steeds op een constructieve en creatieve manier optreden als pleitbezorger hiervoor bij openbare en private diensten en instanties. Meer specifiek vertegenwoordigt het IC de belangen van zijn aangesloten verenigingen en etnisch –culturele minderheden in heel het maatschappelijk gebeuren, onder andere via onze engagementen in het Minderhedenforum.

  • Deelnemen aan de samenleving:

IC probeert de aangesloten verenigingen en vrijwilligers zoveel mogelijk te versterken, om zo samen te werken aan het creëren van participatiekansen op alle maatschappelijke terreinen van de Belgische samenleving.

Bij het uitvoeren van deze doelstellingen baseert IC zich op de vier functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, nl. de gemeenschapsvormende, culturele, educatieve functie en de maatschappelijke activeringsfunctie.

Het IC draagt de waarden van de Europese Rechten van de mens uit.Sluiten