Wie zijn wij - Internationaal Comité

Wie zijn wij

Ontdek het IC, onze missie, onze visie en onze regiowerking

wie zijn wij

Over IC

Het Internationaal Comité (IC) is een multiculturele federatie van een 350-tal aangesloten verenigingen, overal in Vlaanderen en Brussel. Elke verenigingen heeft een eigen, zelfstandige werking en een unieke samenstelling qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.

Het IC versterkt de samenleving vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom werkt het IC als federatie aan maatschappelijke participatie en sociale integratie. De focus ligt hierbij op de 'sleutelthema’s' participatie, cultuur, onderwijs, tewerkstelling, en zorg en welzijn. Rond elk van deze thema’s gaat de federatie kleine en grotere partnerschappen aan, die bijdragen aan een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving.

Daarom ondersteunt het IC actief de trekkers en actieve leden van onze lidverenigingen. We delen onze afzonderlijke expertise in een ruimer partnernetwerk. Daarmee versterken we hun rol, zowel in hun gemeenschap als in de brede samenleving.

Onze Missie

Het Internationaal Comité vzw is een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie die een emanciperende functie en brugfunctie vervult. Het IC verenigt en ondersteunt lidorganisaties van mensen met een migratieachtergrond. Het IC vertegenwoordigt de belangen van en samen met de aangesloten lidorganisaties. Als pleitbezorger faciliteren we maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid.

Toelichting bij de gebruikte termen

Onze visie

Lidverenigingen hebben voeling met de maatschappelijke relevantie van hun engagement en zijn in staat hun specifieke maatschappelijke rol(len) te (her)definiëren, te bewaken, uit te voeren en zowel in de diepte als in de breedte verder te ontwikkelen.

De sociaal-culturele participatie is een realiteit en lidverenigingen nemen actief deel aan strategische netwerken met o.a. beleidsmakers, diensten, onderzoekers en ondersteuners. De meerwaarde van etnisch-culturele diversiteit is erkend en wordt gelijkwaardig ingezet in alle geledingen van de maatschappij en leidt bijgevolg tot een inclusieve samenleving.

Het IC excelleert in het verlenen van diensten met een hoge kwaliteit, heeft een breed inzicht in de diverse problematieken en mogelijkheden waarmee de lidorganisaties geconfronteerd worden m.n. op het gebied van cultuur, onderwijs, welzijn, tewerkstelling en huisvesting, gezondheidszorg en armoede).

Toelichting bij de gebruikte termen

Meer over IC weten? 

Onze regiowerking          Ons bestuur          Ons personeel          Organogram          Onze geschiedenis

Sluiten