Vrijwilligerswetgeving zoals toegepast bij IC

Vrijwilligerswetgeving toegepast bij IC

1.  RECHTEN EN PLICHTEN : JURIDISCH KADER VOOR VRIJWILLIGERSWERK

1.1.  ONKOSTENVERGOEDINGEN

Helaas wordt vrijwilligerswerk ook vaak misbruikt. Daarom heeft de overheid een strikt kader geschapen waarbinnen vrijwilligerswerk kan gebeuren.

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd werk, toch kan IC de vrijwilliger tegemoet komen in de gemaakte onkosten. IC maakt de keuze tussen twee systemen: de reële kostenvergoeding en de forfaitaire kostenvergoeding. Beide systemen zijn bedoeld voor onbezoldigde activiteiten en vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Ze zijn niet cumuleerbaar.

1.2.  ALGEMENE REGELING MET VRIJSTELLING VAN BELASTINGEN

  • Het gaat om gelegenheidswerk dus occasioneel werk.

  • De vrijwilliger heeft voor de uitgevoerde activiteiten geen beroepsrelatie met de vereniging (bv. als hij betaald boekhouder is bij een vereniging mag hij niet vrijwillig penningmeester zijn maar wel vrijwillig jeugdverantwoordelijke).

  • De vrijwilliger mag geen loon krijgen.

  • De vereniging mag niet tot doel hebben winst te maken.

  • Onkostenvergoedingen voor werkelijke kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik), dus niet abnormaal hoog, geen verdoken loon

  • De onkostenvergoeding mag maximum 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar bedragen. Opgelet: dat geldt voor al het vrijwilligerswerk samen van één vrijwilliger!

  • Naast die forfaitaire vergoeding is er de terugbetaling van de werkelijk bewezen vervoerskosten tot maximum 2.000 kilometer per jaar.

  • voor verplaatsingen met de eigen auto : vanaf 01.07.2018 maximum 0,3573 euro per afgelegde kilometer

1.3.  VERGOEDING HOGER DAN DE GRENSBEDRAGEN

Als een vrijwilliger één van de grenzen overschrijdt, worden alle inkomsten uit dat vrijwilligerswerk belastbaar. Hij moet dan het volledige bedrag opnemen in zijn belastingaangifte. Als hij voor dat bedrag kan bewijzen dat het gaat om de terugbetaling van eigen kosten die hij aan de vereniging voorgeschoten heeft, zijn de vergoedingen toch niet belastbaar.

Als hij maar voor een gedeelte van het bedrag de bewijzen kan leveren, zal dat deel niet belastbaar zijn. De rest van het bedrag blijft wel belastbaar, ook als het opnieuw onder de grensbedragen blijft.

Meer info : http://financien.belgium.be/nl/vzws/vrijwilligers/

1.4.  VOORWAARDEN VOOR EEN VRIJWILLIGERSENGAGEMENT

1.4.1.  JONG EN OUD

Vrijwilligers zijn er van alle leeftijden. Vanaf 16 jaar kan je  vrijwilligerswerk doen. We zetten hier geen maximumleeftijd op. Zolang je zelf enthousiast bent voor je taak, kan je  aan de slag als vrijwilliger.

1.4.2.  WERKLOOSHEID OF BRUGGEPENSIONEERD

Volgens de wet moeten je in de volgende situaties je vrijwilligerswerk aangeven bij de RVA. Dit geldt voor uitkeringsgerechtigde werklozen: volledig, tijdelijk, deeltijds met inkomensgarantie en in het "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" (het vroegere brugpensioen).Het is niet van toepassing voor werknemers met een Activa-plan (activeringsuitkering), tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Hiervoor moet de vrijwilliger een individuele aangifte bij de RVA doen. Dit door een formulier van aangifte van vrijwilligerswerk (C45B) in te vullen en af te geven bij de uitkeringsinstelling (de vakbond of de hulpkas). De RVA heeft 12 dagen de tijd om te reageren. Als de werkloze een goedkeuring ontvangt of binnen die termijn geen reactie krijgt, kan hij of zij met het vrijwilligerswerk starten. Als de aanvraag geweigerd wordt, moet de werkloze zo snel mogelijk het vrijwilligerswerk stilleggen of de taken aanpassen.

Meer info met een link naar de documenten:

http://www.vrijwilligerswetgeving.be/ECMS_CLIENT/configuration/pages/artikel.php?id=39

1.4.3.  LEEFLOON VAN HET OCMW

Wie een leefloon ontvangt van het OCMW en vrijwilligerswerk wil doen  moet dit melden bij zijn of haar dossierbeheerder bij het OCMW.

1.4.4.  EEN UITKERING VAN HET ZIEKENFONDS

Indien je een uitkering ontvangt van je ziekenfonds mag je vrijwilligerswerk doen op voorwaarde dat je een goedkeuring hebt van een adviserend geneesheer, die verbonden is aan je ziekenfonds. De adviserende geneesheer zal nagaan of je vrijwilligerswerk verenigbaar is met je gezondheidstoestand. Hij of zij onderzoekt of het vrijwilligerswerk dat je wilt doen geen negatieve gevolgen heeft voor je gezondheid. Stuur je vrijwilliger door naar zijn/haar ziekenfonds.

1.4.5.  AMBTENAREN

Ambtenaren moeten toestemming vragen aan hun hiërarchische overste om vrijwilligerswerk te mogen doen. De overheid wil immers garanderen dat ambtenaren zich ook buiten de werkuren naar ‘de waarden van het openbaar ambt’ gedragen. Stuur de vrijwilliger door daar zijn werkgever.

1.4.6.  VRIJWILLIGERSWERK VOOR ASIELZOEKERS

Asielzoekers die een wettig verblijfsdocument hebben of recht hebben op opvang kunnen zich ook als vrijwilliger engageren onder bepaalde voorwaarden.

Meer info:

http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/arbeidskaarten-beroepskaart/vrijwilligerswerk/wie-kan-vrijwilligerswerk-doen

1.5  VERZEKERING

De vrijwilligers van IC zijn verzekerd bij DVV. Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering ongevallen en rechtsbijstand. DVV verzekert ook illegale vrijwilligers.

1.6  GESCHILLEN

In geval van een geschil tussen de vrijwilliger en de organisatie of tussen vrijwilligers en beroepskrachten of tussen vrijwilligers onderling neemt de vrijwilliger contact (bij IC) met de hiërarchische meerdere of met de voorzitter Zalmai Panjsheri.

Sluiten