IC empowert

Goodbye Welzijnsantenne, Hello ‘IC Empowert’

Het project Welzijnsantenne dat drie jaar liep in Antwerpen is in december 2019 tot een einde gekomen. We hebben door de individuele dienstverlening en het gesprek met partners heel wat informatie verzameld. Zo leert drie jaar Welzijnsantenne ons dat er binnen het welzijnslandschap nog steeds een structurele kloof bestaat tussen vraag en aanbod. De oorzaak van deze kloof is complexer en diepgaander dan werd verwacht. Daarnaast zien we dat taalbarrière een grote rol speelt zowel bij de hulpvraag formulering als de vormgeving van het aanbod. Ten tweede is vastgesteld dat onwetendheid over het hulpaanbod, de frequente verschuivingen in dat aanbod en clusterproblematieken een grote rol spelen in deze kloof. Bovendien kampen nieuwkomers door ervaringen in het land van herkomst met argwaan/wantrouwen in overheidsinstanties.

Daarom willen via het project ‘IC empowert’ een breed vormingsaanbod coördineren voor de achterban van IC en van de partner-federaties. In het aanbod zal de focus ook liggen op de Nederlandse taalverwerving en tewerkstelling. Daarnaast gaan we met partners, sleutelfiguren en beleidmakers uitwisselingsmomenten organiseren om de diepere knelpunten te bespreken. Hieruit willen we beleidsaanbevelingen formuleren op lokaal en Vlaams niveau. Vanaf 01/01/2020 worden mensen met een hulpvraag gericht doorverwezen naar het reguliere aanbod.

De projectmedewerker, Dikra Azzouzi die het project Welzijnsantenne heeft begeleid en het project “IC empowert” vertrekt vanaf april met zwanger-en ouderschapsverlof. Zij zal tot januari 2021 vervangen worden door Joy Ogegene die het project IC Empowert verder zal opvolgen.

Sluiten