Wonen

Wonen

Een eigen huis, een plek onder de zon… Een plaats om thuis te komen, rust te vinden, een gezin te stichten. Daar heeft iedereen nood aan. Daarom is menswaardig wonen ook een mensenrecht.

 De zoektocht naar die menswaardige woning blijkt echter voor mensen met een migratieachtergrond moeilijker. Veel nieuwkomers moeten rekening houden met een “kleine portemonnee”. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn echter lang. Zelf een huis kopen is haast uitgesloten zonder basiskapitaal. En huren op de private markt is duur. Daarbij wijst een recent onderzoek via “mystery calling” in Antwerpen (september 2018) nog uit dat het voor mensen met een migratieachtergrond lastiger is om een huis te huren op de reguliere woonmarkt. In 40% van de gevallen werden, zodra de verhuurders een “vreemde” naam hoorden, veel meer bijkomende vragen gesteld (naar inkomen, culturele gebruiken, …), werd gemeld dat het pand “net verhuurd is”, enz.

Het risico dat deze kwetsbare mensen daardoor terecht komen in (te) dure woningen of woningen van mindere kwaliteit is groot…

 Het Internationaal Comité ijvert dat (kwetsbare) mensen met een migratiegeschiedenis een eerlijke en gelijke kans krijgen, ook wat betreft menswaardig wonen. Concreet gaat dat over betaalbaar wonen, waarbij maximum 1/3e van het inkomen besteed wordt aan woonlasten (huur, water, energie, verzekering, …).

 Zowel lokale als bovenlokale overheden kunnen bijdragen tot de oplossingen, maar schuiven helaas ook vaak de verantwoordelijkheid naar elkaar door.

 

Aanbevelingen:

De aanbevelingen van het IC rond woonbeleid zijn grondig doorgesproken met partnerorganisaties zoals RIMO, Minderhedenforum, Beweging.net, enz. Samen ijveren we voor dezelfde oplossingen.

 Verschillende beleidsniveaus zijn bevoegd voor “wonen”. Vandaar dat we dit opdelen in enerzijds aanbevelingen voor je stad of gemeente en anderzijds voor het Vlaams niveau.

 Aanbevelingen voor het woonbeleid in je stad of gemeente

 Het lokaal woonaanbod is afgestemd op de lokale woonnoden

 1. Het lokale woonbeleid zorgt voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor kwetsbare mensen
 2. Discriminatie op de private huurmarkt wordt vermeden en actief aangepakt.
 3. Lokale overheden inventariseren en activeren leegstand
 4. Dak- en thuisloosheid moeten ten alle tijden vermeden worden.

 Aanbevelingen voor het Vlaams woonbeleid

 Voor het onderdeel Wonen verwijzen we naar het memorandum van Decenniumdoelen, het rapport uit 2017 van het Crisisplatform Wonen en het rapport van het Minderhedenforum ‘Wonen & etnisch-culturele minderheden’.

1. Geef racisme en discriminatie op de huurmarkt geen kans

 1. De Vlaamse en lokale wooninspectiediensten worden bevoegd om non-discriminatie te handhaven. Ze moeten proactieve (en reactieve)  praktijktesten kunnen inzetten om inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving te detecteren en te bestraffen, ook strafrechtelijk. De wooninspectiediensten stellen jaarlijks ambitieuze streefcijfers op voor het   minimum aantal gerichte controles.
 2. Immomakelaars en professionals uit sociale verhuurkantoren krijgen de plicht discriminerende vragen van verhuurders aan de inspectiediensten te melden. (V, F?)
 3. Het opvragen van discriminatiegevoelige informatie door makelaars en verhuurders wordt geweerd (nationaliteit, bron van inkomsten, etc). (V)
 4. Een ambitieus Vlaamse actieplan huurdiscriminatie komt tot stand met betrokkenheid van vertegenwoordigers van slachtoffers. Het omvat sensibilisering én bestuurlijke handhaving en zet in op een verhoogde meldingsbereidheid bij slachtoffers, op een verbeterde opvolging van klachten en meldingen, op duidelijke targets voor gerichte controleacties door middel van praktijktesten en op samenwerking met andere meldings- en handhavingsinstanties.   (V)
 5. De deontologische code voor vastgoedmakelaars wordt aangescherpt met duidelijke non-discriminatievoorwaarden. De FOD Economie ‘Controle en bemiddeling’, wordt ook bevoegd voor controle op huurcontracten die via bemiddeling door vastgoedkantoren worden afgesloten. Bij inbreuken inzake discriminatie treden ze sanctionerend op en kunnen ze overgaan tot intrekking van de vergunning. (F)
 6. Verplichte affichering van huurprijzen en gemeenschappelijke lasten maakt het mogelijk om ook subtiele vormen van discriminatie te bestrijden.
 7. Binnen de Vlaamse wooninspectie is er een specifieke referentiepersoon die belast wordt met de uitwerking van een antidiscriminatiebeleid, de opvolging en behandeling van discriminatieklachten en –meldingen.

2.Wonen, een basisrecht voor iedereen

 1. Breid het publieke woonaanbod uit. De lange wachtlijsten tonen aan dat het aanbod sociale woningen ruimschoots onvoldoende is. 75.000 / 125.000 extra woningen tegen 2030 moet het doel zijn, wil men enigszins het recht op wonen verzekeren. Dat kan via extra investeringen en een verruimd aanbod via sociale verhuurkantoren. Hierbij moet extra aandacht gaan naar aangepaste woningen voor grote gezinnen. De middelen hiervoor kunnen komen van een afbouw van de woonbonus.
 2. Woonbegeleiding in de vorm van woonbuddy’s is noodzakelijk opdat nieuwkomers een degelijke en betaalbare woning kunnen vinden binnen een aanvaardbare termijn. Verleng de termijn van 2 maanden waarbinnen ze na hun erkenning de collectieve opvang moeten verlaten.
 3. Harmoniseer de toewijzing van sociale woningen, met behoud van het systeem waarbij het mogelijk blijft voorrang te verlenen aan kwetsbare groepen.
 4. Schaf voorwaarden in verband met lokale binding in de toegangsvoorwaarden tot de publieke huisvesting af. Dat discrimineert nieuwkomers.
 5. Schaf de taalkennisverplichting af voor sociale woningen. Ze rijmen niet met het recht op wonen. Bovendien duwen de geldboetes kwetsbare groepen nog meer in de armoede en is dat niet bevorderlijk voor hun participatie.  
 6. Uitbreiding en automatische toekenning van huursubsidies en -premies is nodig aan kwetsbare groepen die toch op de private huurmarkt zijn aangewezen. 

Sluiten