Vluchtelingen

Vluchtelingen

IC heeft sinds de oprichting (1989) een sterke traditie in het werken met vrijwilligers van etnisch culturele minderheden waaronder mensen met een vluchtelingenachtergrond.

IC is nationaal, provinciaal en lokaal bestuurlijk actief in de vluchtelingenproblematiek.

De medewerkers en bestuurders van IC zijn actief in verschillende levensdomeinen om de toegankelijkheid en participatie van vluchtelingen in de samenleving te vergemakkelijken.

IC is een multiculturele federatie van meer dan 300 etnisch-culturele zelforganisaties en gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Ieder van deze lidverenigingen kent een unieke samenstelling qua nationaliteit, etnie, taal, religie, opleidingsniveau, ervaring, doelen en interesses. Al deze gemeenschappen kennen verschillende uitdagingen: taal, onderwijs en opvoeding, werk, onderdak…. IC gelooft in tewerkstelling als een van de sleutels tot verandering in de superdiverse samenleving.

Tien jaar lang werkte IC in het Work Up project van het Minderforum in de regio Waasland. Na de beëindiging van dit project heeft IC als enige federatie sinds 2017 een overeenkomst met de VDAB om het project verder te zetten onder de naam IC@work. Deze ervaringen zorgen er voor dat IC een relevante speler geworden is rond etnisch -culturele diversiteit en de arbeidsmarkt. Het IC ontwikkelde een duidelijke visie en expertise rond tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond.

Waarom is dit thema belangrijk:

De kern van de werking van IC is een verankering van mensen met een migratieachtergrond in onze samenleving. Een van de belangrijkste domeinen voor deze verankering is tewerkstelling. IC heeft een lange traditie in de organisatie van het werken met vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond. Door het tewerkstellingsproject in het Waasland is er expertise opgebouwd naar het tewerkstellen van vluchtelingen. Dit project geeft aan IC de kans om deze kennis te delen en uit de organisatie te brengen ten voordele van de vluchtelingen en de samenleving

In Vlaanderen krijgen vluchtelingen vanuit het inburgeringstraject in de eerste periode dat ze in ons land verblijven een intensieve, individuele begeleiding. Het duurt een hele tijd voordat zij een netwerk kunnen opbouwen dat hun ondersteunt naar taalververwerving en kansen op de arbeidsmarkt. IC heeft als socio-culturele organisatie methodieken en expertise ontwikkelt om de participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verhogen. Met dit project is er de kans om deze kennis in andere organisaties die met de toeleiding en begeleiding en tewerkstelling van vluchtelingen te borgen en te verbreden. Daardoor hebben de vluchtelingen meer kans op tewerkstelling en participatie in de samenleving. De toetreding tot het interregionaal project met kennisdeling zal de kansen voor vluchtelingen bevorderen.

Vluchtelingen hebben moeilijkheden om hun draai te vinden in België . Zij hebben geen netwerk, de contacten met de lokale bevolking zijn vaak beperkt en zij hebben vaak een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door een toename van kennis kan de begeleiding van vluchtelingen verbeteren. Daarmee zullen ook de kansen op het vinden van werk in de Euregio voor vluchtelingen toenemen. Ook wil  IC een goede samenwerking met de projectpartners in de Euregio bevorderen. Door synergie-voordelen kunnen kansen gecreëerd en beter benut worden.

Vluchtelingenwerk vlaanderen

Toolkit Vluchtelingen

In deze toolkit richten we ons specifiek op de begeleiding van mensen met het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming. Eens ze hun (tijdelijke) verblijfspapieren hebben ontvangen, moeten zij immers starten met het uitbouwen van hun leven in ons land: een (zoek)tocht die niet altijd zonder hindernissen verloopt. We houden hierbij rekening met hun startpositie in de maatschappij en hebben oog voor activering en participatie in de samenleving.

Naar de toolkit

Sluiten