Belangenbehartiging - Vertegenwoordiging

Belangenbehartiging

BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING IN EEN ADVIESRAAD OF OVERLEG

Het Internationaal Comité en de vrijwilligers uit de lidverenigingen komen op voor de belangen van personen met een migratieachtergrond om zo volwaardig deel te nemen aan het sociaal-culturele leven en aan besluitvormingsprocessen in de samenleving.

Heb in je vereniging/gemeenschap aandacht voor problemen van je leden en bespreek ze in je bestuur om dit in overlegorganen te signaleren.

In verschillende overlegorganen vertegenwoordigen het IC of de vrijwilligers van lidverenigingen de stem van de etnisch-culturele minderheden. Het Internationaal Comité ondersteunt verenigingen en gemeenschappen in standpunten die belangrijk zijn voor personen met een migratieachtergrond en helpt hen deze over te brengen naar anderen. Het gaat hier vaak over besturen en adviesraden in zowel lokale, provinciale als Vlaamse overlegstructuren. Het IC zet in op het vormen en versterken van vrijwilligers tot mondige vertegenwoordigers van hun vereniging of gemeenschap, dit met het doel op te komen voor de rechten van personen met een migratieachtergrond en het beleid ertoe aan te zetten hiervoor aandacht te hebben.

Voorbeelden van activiteiten van belangenbehartiging

Actief zijn/deelnemen in een adviesraad

  • Lokale Overlegplatforms (LOP’s) in het onderwijs

  • Gemeentelijke en provinciale cultuur- en integratieraden

Christelijke arbeidersbeweging

Bestuursvrijwilliger zijn binnen een lidvereniging

bestuursvrijwilliger bij het IC

Sluiten