> Jaarwerking 2017 IC Limburg in cijfers | vzw Internationaal Comité

Jaarwerking 2017 IC Limburg in cijfers

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

Jaarwerking 2017 IC Limburg in cijfers

Elk voorjaar verzamelt het Internationaal Comité gegevens van het afgelopen werkjaar en geeft deze door aan de overheid. Dit is belangrijk voor de overheidssubsidies die IC. Gedurende een heel jaar verzamelen de educatief medewerkers informatie over de activiteiten van de verenigingen en activiteiten georganiseerd door IC.

Themawerking

Na de inzameling begint de verwerking van de gegevens. In 2017 organiseerde de Limburgse IC-verenigingen 7.444 activiteiten. IC geeft extra aandacht aan de interculturaliteit, leiderschap, O3 (onderwijs, ouderparticipatie, opvoeding ), tewerkstelling, belangenbehartiging en actief burgerschap. In grafiek 1 is te zien hoeveel activiteiten er in 2017 georganiseerd zijn door onze verenigingen rond deze thema’s.

Grafiek 1; georganiseerde activiteiten rond bepaalde thema’s door de verenigingen in 2017

Soorten activiteiten

Naast de activiteiten van de verenigingen verzamelt IC gegevens over activiteiten waar de educatieve medewerkers van IC Limburg aan hebben deelgenomen, zelf hebben georganiseerd of een actieve rol hebben in opgenomen. In 2017 hebben ze zo, meestal samen met de verenigingen, actief deelgenomen aan 472 activiteiten. Deze activiteiten zijn vormingen, uitwisselingen, feesten, overleg voor voorbereiding van activiteiten,… Een overzicht van de belangrijkste soort activiteiten is terug te vinden in grafiek 2

Grafiek 2; soorten activiteiten in 2017

Belangenbehartiging

In grafiek 3 is terug te vinden aan welke activiteiten IC Limburg heeft deelgenomen. Wat opvalt is dat  belangenbehartiging een aanzienlijk onderdeel is. IC gaat effectief aan de slag met de signalen die we via de verenigingen opvangen. Dat doen we op alle maatschappelijke terreinen waar we de stem van de etnisch-culturele minderheden kunnen doen klinken.

Grafiek 3; deelname van IC Limburg aan activiteiten in 2017

Wat organiseren we zelf?

In grafiek 4 zie je welke activiteiten IC Limburg zelf heeft georganiseerd in 2017. Uitschieter hierbij is het project ‘refugee unite’ van Fedasil. Overleg momenten, toeleidingen, intakes en evemenenten leidde uiteindelijk tot het oprichten van een nieuwe vereniging.

Grafiek 4; activiteiten georganiseerd door IC in 2017

Met wie werken we samen?

Uit grafiek 3 zien we dat IC Limburg veel belang hecht aan samenwerkingen. In grafiek 5 zien we dat de lid-verenigingen de belangrijkste partners zijn waarmee we samenwerken. Daarnaast zijn andere partners zoals stad Genk, Vlaams departement van Welzijn, PXL en stad Hasselt belangrijke samenwerkingspartners. We willen hier de komende jaren op blijven inzetten.

Grafiek 5; partners van IC Limburg in 2017

De vier functies

Het Internationaal Comité is een socio-culturele organisatie. Dit wil zeggen dat we moeten inzetten rond de 4 functies van het sociaal werk, namelijk gemeenschap vormende functie, educatieve functie, culturele functie en maatschappelijk activerende functie. In onderstaande grafiek 6 is te zien dat we het afgelopen jaar vooral hebben ingezet op maatschappelijke activering.

 

Grafiek 6; functies van het sociaal cultureel werk

De thema’s van de IC-Limburg activiteiten

In 2017 zijn er 195 activiteiten georganiseerd door IC Limburg. Deze activiteiten zijn georganiseerd rond bepaalde thema’s. De thema’s waarrond er gewerkt werden zijn terug te vinden in grafiek 7. De belangrijkste thema’s waren culturele participatie en actief burgerschap.

Grafiek 7; thema’s waarrond activiteiten zijn georganiseerd in 2017

X